✌ می تونم بخندم ☻
✌ می تونم سالم باشم ☻
✌ می تونم ثروتمند باشم ☻
✌ می تونم خلاق باشم ☻
✌ می تونم ذهن موفقی داشته باشم ☻
✌ می تونم موفق شوم☻
✌ می تونم زندگی خوبی داشته باشم☻
✌ می تونم شاد باشم ☻
✌ می تونم دوباره متولد شوم ☻
✌ می تونم آرام باشم ☻
✌ می تونم خانواده خوبی داشته باشم ☻
✌ می تونم پر انرژی باشم ☻